მუქი ნათელი

ვიდეო გრეიმი

<iframe width=”500″ height=”722″ scrolling=”no” frameborder=”0″ src=”https://www.bbc.com/reel/embed/p0bqvs1f”></iframe>fjkskskjfhskfhskdjhfksjfhttps://www.bbc.com/reel/video/p0bqvs1f/the-philosophy-that-can-change-how-you-look-at-life   <iframe width=”400″ height=”500″ frameborder=”0″ src=”https://www.bbc.com/news/av-embeds/61057005″></iframe>

ნიკოს პირველი ბლოგი

ლკჰკჯჰკქწწჯჰქკეჯჰკქწეჰკქწეჰკქწჯეჰკქწეჰკქწეჯჰკქწჰეკქწჰეკქწეჰკქწეჰკქწეჰკწჯქექკწჰჯეკქჯწკწქჰეკქწჯკწქეჰკწეკჯქეჰეწკქკეჯქკწეჰქკწეჯჰკქწეჰწქკ. ქწეჯწქჰეკქწჯეკქჯჰეკქწჯეჰკქწჯეკქჯეწკჯკსლასლდკალსდკასლდჯალსკდ ალსდაჯსდლაჯდლადკალსდალდკ აჯდალსჯლდალსდჯალდკალ ასდჯალკსდალდალდჯალდკადლჯლა. ადჯალსდკადლაჯსდლაჯსდლაკდ ალსჯდალკსდალდჯადალდალა აჯდჯდსლაჯსლდაჯდლაჯალდა ასდაკჯკდლდაჯლსჯდალ აჯსდლასდლასდ ადჯალდჯლასჯდალდკ